Schoolbeleidsplan 

Vlinderslag werkt aan de hand van een Schoolplan. Dit is het beleidsdocument dat over een periode van vier jaar aangeeft aan welke onderdelen de school extra aandacht besteedt of welke onderdelen de school (verder) wil ontwikkelen.
Op basis van de evaluaties en naar aanleiding van de beleidsvoornemens uit het schoolplan besteden we onder meer extra aandacht aan een doorgaande lijn binnen de hele school voor wat betreft het zelfstandig werken van kinderen, rekenen, taal- en leesonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.In alle gevallen is hierbij de insteek om de kwaliteit van het onderwijs op onze school voortdurend te blijven verbeteren. Wilt u het schoolplan inzien, klik dan hieronder.

IKC/schoolbeleidsplan 2023-2027

Jaarplan 2023- 2024

 

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Zo ook Vlinderslag.

Dit ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het ondersteuningsplan dat de school al heeft. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Jaarlijks wordt dit document geëvalueerd en geactualiseerd.

De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op onze school uit ziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken.

Schoolondersteuningsprofiel 2024

Veiligheidsplan 2023-2024

​​Ondersteuningsplan

 

Schoolgids

De schoolgids is voor iedereen, die wil weten hoe er bij ons op school gewerkt wordt en hoe alles geregeld is. De gids is tot stand gekomen na overleg tussen directie, leerkrachten en ouders. De richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn erin verwerkt. In de gids geven we antwoord op de vragen die ouders kunnen hebben. Dat kunnen vragen zijn over vakanties, kosten, doelstellingen van de school, resultaten, zorg voor leerlingen etc.

Hieronder kunt u onze schoolgids terugvinden. De jaarlijkse actualisering van de Schoolgids biedt de school aan in de vorm van de Jaarkalender. Deze vindt u onder school en dan het kopje jaarkalender.

Schoolgids 2023-2024

Omgaan met verschillen 

Alle kinderen in beeld

Alle leerlingen verschillen van elkaar en dat is heel gewoon. In het hedendaagse onderwijs is omgaan met deze verschillen een centraal thema. In het recente verleden is er bij ons op school vooral aandacht gegeven aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen. De laatste jaren is er ook aandacht gekomen voor de kinderen die boven gemiddeld presteren. Soms is het nodig om extra zorg te bieden aan leerlingen, omdat we ze extra willen ondersteunen in hun ontwikkeling. In samenspraak met ouders hebben wij dan gesignaleerd dat dat nodig is. Als een leerling uiteindelijk gebaat is bij een handelingsplan, bespreken we dit zoveel mogelijk met de kinderen, met ouders in alle gevallen.
  
Voor sommige leerlingen vragen ouders, op advies van school, een extern onderzoek aan. In het adviesgesprek wat dan volgt bespreken ouders, leerkracht, IB en de onderzoeker de uitkomsten. Samen bespreken we wat de te volgen vervolgstappen zijn. School geeft daarbij aan wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Soms besluiten we, weer in overleg met de ouders, om een leerling een individuele leerlijn te laten volgen. Op Vlinderslag vinden we het belangrijk om ouders zo vroeg, eerlijk en duidelijk mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij zien ouders als een belangrijke partner en ervaringsdeskundigen. Ouders krijgen gespreksverslagen van de gesprekken waar de intern begeleider bij is betrokken. Als kinderen op onze school in aanraking komen met Jeugdzorg verlopen de contacten hierover via de intern begeleider. Dit wordt gedocumenteerd in ons leerlingvolgsysteem.
 

De Vreedzame School 

Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.

 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl