Medezeggenschapsraad (MR)

Via de Medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR bestaat uit ouders en personeel. Dit zijn de leden van de MR. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen opnieuw gekozen worden.

De MR heeft op een aantal punten inspraak in het reilen en zeilen van de school. Voor een aantal onderwerpen moet de schoolleiding advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Denk bijvoorbeeld aan: onderwijsmethodes, organisatie, werkwijze en veiligheid op school. De MR is dus een belangrijke gesprekspartner voor de directie over het beleid op school.

Onze school – Vlinderslag – is onderdeel van de Meerkring. Stichting Meerkring bestaat uit 21 scholen en kent één bestuur. Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De rol van de GMR is meepraten over het beleid van het bestuur dat voor alle Meerkring-scholen geldt.

 

Van links boven met de klok mee: Tanja, Zainab, Nikki, Kyara, Henriëtte, Adilson

De taken, rechten en plichten van zowel de MR als de GMR staan beschreven in een regelement. Wil je meer weten over de MR en het regelement, spreek onze MR leden gerust aan.

De ouders in de MR hebben als taak om:

  • de belangen van ouders en kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig bij de gemeente Amersfoort; 
  • te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school; 
  • de ouderparticipatie te bevorderen;
  • contact te onderhouden met MR’en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
  • te waken tegen discriminatie op school, en alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloofsovertuiging.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en verzorgers. Wat er in de vergaderingen aan bod komt, wordt van tevoren vastgesteld en kenbaar gemaakt. Een korte samenvatting van elke vergadering wordt gedeeld via Parro. Hieronder staat een globale jaarplanning met onderwerpen die waarschijnlijk in de betreffende vergaderingen worden besproken. De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar via onderstaand emailadres. Eén keer per jaar legt de MR op een ouderavond verantwoording af over haar activiteiten en besluiten.

Voor meer informatie over de MR kunt u een van de MR leden aanspreken of mailen naar: mr.vlinderslag@meerkring.nl

De MR voor schooljaar 2023-2024 bestaat uit:

Tanja de Boer

Mijn naam is Tanja de Boer. Ik ben getrouwd en de moeder van Nils (5 jaar) en Lars (2 jaar). Tot de geboorte van Lars heb ik vooral gewerkt in onderwijs en onderzoek op het gebied van watermanagement.

Ik wil me graag inzetten op de school waar mijn kind naar toe gaat. Ik vind goed onderwijs belangrijk en ik vind het leuk om mee te denken en kritische vragen te stellen. Dit jaar wil ik als voorzitter van de medezeggenschapsraad de directie scherp houden en meedenken over lastige onderwerpen. Verder wil ik met de MR zorgen voor meer communicatie met de andere ouders op school.

Adilson Costa Monteiro

Mijn naam is Adilson Costa Monteiro, 46 jaar jong en vader van 2 jongens waarvan één in groep 1. In het dagelijks leven ben ik partner / geliefde én ouder. Daarnaast houd ik mij als bedrijfskundige bezig met het verbeteren van inkoop- en toeleveringsketens.

Een plek in de medezeggenschapsraad zie ik als een uitgelezen kans betrokken te zijn bij de Vlinderslag. Ik draag graag mijn steentje bij aan het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Het is mijn wens dat mijn kinderen, hun schoolgenootjes en ouders met plezier terugblikken op hun schooltijd. Ook heb ik de ambitie andere ouders enthousiast te maken om betrokken te blijven, of betrokken te worden, bij het reilen en zeilen van de school. Samen gaan we voor goed onderwijs en een aangename plek voor onze kids!

Wat ik zoal meebreng is: doorzettingsvermogen, discipline, een luisterend oor, cultuursensitiviteit, enthousiasme en een flinke dosis leergierigheid. 

Zainab Alsaraji

Hoi, ik ben Zainab Alsaraji, ik kom uit Irak en ik woon in Amersfoort samen met mijn man en mijn twee zoons. 

Ik vind het leuk om een lid van de MR van onze school te zijn en samen met de ouders, leerkrachten en de directie instemming en advies te geven over de schoolorganisatie. Ik doe mijn best om onze school te steunen en verbeteren.

Henriëtte Klein Schaarsberg

Ik ben Henriette Klein Schaarsberg en ik woon in Beekbergen samen met mijn man en dochter van 16.  Onze zoon en andere dochter wonen al op zichzelf.

Op maandag ben ik werkzaam als leerkracht in de OPP.  Hier werk ik met kleine groepjes kinderen. Op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 4. Naast mijn lesgevende taken ben ik binnen school werkzaam als schoolopleider. Dat houdt in dat ik de PABO-studenten begeleid die aan onze school verbonden zijn.

Dit is het 2e jaar dat ik meedraai in de MR.  Ik vind het leuk om samen met ouders mee te denken, praten en advies uit te brengen over het schoolbeleid op IKC Vlinderslag. Een goede samenwerking tussen school en ouders komt leerlingen ten goede. 

Kyara Bosman-Johanna

Mijn naam is Kyara Bosman-Johanna, 29 jaar en ik woon samen met mijn man in Amersfoort. Ik werk nu 6 jaar fulltime in het onderwijs in groep 1/2 en mag op Vlinderslag ook de rol van Jonge Kind Specialist vervullen. 

Ik vind het belangrijk dat wij als school goed onderwijs bieden, zodat wij kunnen bijdragen aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van onze leerlingen. Ik vind het daarom van belang om mee te denken en praten over het schoolbeleid. De MR biedt daar de mogelijkheid voor.

Nikki van der Heiden

Ik ben Nikki van der Heiden, woon in Amersfoort samen met mijn man en dochter van 10 jaar.

Ik ben leerkracht van groep 3 op maandag t/m woensdag en ben 13 jaar werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht wil ik het beste voor de kinderen, de ouders, het team en dus de gehele school. Het is leuk en zinvol om samen met de leerkrachten, de ouders en de directie te praten/beslissingen te nemen over het beleid, schoolorganisatie en de visie op het onderwijs. Interactie met alle betrokkenen vind ik zeer belangrijk. Dit om te weten wat er speelt en wat de wensen zijn voor ons allemaal op IKC Vlinderslag.

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl