Ons onderwijs 

Op Vlinderslag staat opbrengstgericht werken centraal om het maximale potentieel van ieder kind te benutten. We streven naar uitstekende cognitieve en sociaal-emotionele resultaten, tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs, en een sterke ontwikkeling van normen en waarden. Leerkrachten volgen de voortgang van leerlingen nauwlettend en maken gebruik van een samenhangend systeem van instrumenten en procedures om prestaties te evalueren en de kwaliteit van het onderwijsproces te waarborgen.

Naast de nadruk op basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en schrijven, leggen we een sterke nadruk op sociale vaardigheden en conflictbeheersing via de methode "De Vreedzame School". We hechten veel belang aan een positieve en stimulerende sfeer in de school, klas en op het speelplein, waarbij leerkrachten het goede voorbeeld geven. Onze leerling mediatoren lopen in de pauzes rond en zijn aanspreekpunt voor de andere leerlingen en lossen conflicten op een vreedzame manier op.

Verder is er aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen, creativiteit door expressievakken zoals muziek, tekenen en drama, en zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. We integreren computers en technologie in het lesgeven en stimuleren deelname aan sportactiviteiten, zowel binnen als buiten de schooluren.

Vlinderslag is onderdeel van Meerkring - de drie O's

Onze school valt samen met nog 21 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van de school.

Meerkringscholen zijn openbare scholen en zorgen voor maatschappelijk betrokken en eigentijds hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving en in een inspirerende sfeer. Alle Meerkringscholen hebben typische en unieke eigenschappen, en bieden in gezamenlijkheid het meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio.

Meerkring staat voor:

Ontwikkelen

Meerkringscholen dragen de nodige kennis aan om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgonderwijs. De leerkrachten leren kinderen gebruik te maken van hun talenten en kwaliteiten en stimuleren hen deze verder te ontwikkelen. Veel aandacht is er voor cognitieve en sociale ontwikkeling. En daarnaast ook de creatieve, expressieve, motorische en muzikale ontwikkeling. Uitgangspunt is wat het kind kan, niet wat het kind niet kan.

Ontmoeten

Op Meerkringscholen wordt de ontmoeting actief gestimuleerd. Ontmoeting tussen de veelkleurigheid in de maatschappij, cultuur en levensbeschouwing van mensen; kinderen, leerkrachten, ouders en de wereld om hen heen. In Meerkringscholen hebben verschillen juist een meerwaarde en is er ruimte en respect voor ieders overtuiging. Kinderen worden rijker van deze ontmoetingen en leren denken in gelijkwaardigheid.

Ontplooien

Meerkringscholen laten kinderen zien dat de wereld groter is dan thuis en school. Kinderen worden opgevoed naar democratisch burgerschap en voorbereid op de uitdagingen van de maatschappij waarin ze leven. Zodanig dat ze zich erin thuis voelen en er volwaardig aan deelnemen. Meerkringscholen vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken en leren hoe ze hun eigen gefundeerde mening kunnen vormen. Zo beginnen kinderen hun eigen leven zelf vorm te geven.

 

Wilt u weten wat Stichting Meerkring voor onze school en uw kind betekent, kijk dan op de website van de Meerkring.

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl