Medezeggenschapsraad (MR)

Ingevolge de Wet op de Medezeggenschap heeft elke school een Medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De Medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld: onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die de Stichting Meerkring (ons bestuur) ten behoeve van de school voorbereidt.

Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is in de GMR vertegenwoordigd. Dit kan een ouder of een leerkracht betreffen. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle Meerkringscholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:

  • De belangen van de ouders en de kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort; 
  • Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school; 
  • De ouderparticipatie te bevorderen;
  • Contact onderhouden met MR'en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
  • Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloofsovertuiging.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden van tevoren vastgesteld en kenbaar gemaakt. Één keer per jaar legt de MR op een ouderavond verantwoording af over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar via: mr.vlinderslag@meerkring.nl  

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Meerkring


SKA

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl