Informatie nieuwe ouders

Onze school kan elk jaar rekenen op veel belangstelling voor groep 1. Het is daarom goed om vroeg in te schrijven, het liefst als uw kind 3 jaar wordt. De kinderen mogen voordat ze 4 jaar worden 5 hele dagen (10 dagdelen) wennen. Bij aanmelding van een nieuwe leerling hebben ouders een gesprek met een directielid en volgt er een rondleiding door de school. Bij leerlingen die een overstap maken van een andere school, nemen wij contact op met de vorige school en verzamelen we zoveel mogelijk informatie. In samenspraak met de directie kijkt de intern begeleider in welke groep de leerling wordt geplaatst. Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Als wij voor kinderen met heel bijzondere hulpvragen of zorg geen passende oplossing kunnen bieden, helpen wij de ouders een andere school te vinden. Het kindcentrum onderscheidt twee vormen van aanmelden:

  • Aanmelden door groep 1
  • Tussentijds overstappen vanuit andere school

Aanmelden voor groep 1

Bij aanmelding van een nieuwe leerling voor groep 1 hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Ouders vullen vervolgens een aanmeldformulier in en leveren dit in bij de administratie van de school. Ouders ontvangen een bewijs van aanmelding. Na aanmelding worden ouders uitgenodigd voor een intake-gesprek met de Intern begeleider van de school. Dit gesprek vindt plaats tussen het 3e en 4e levensjaar van de toekomstige leerling. Voorafgaand aan dit intakegesprek krijgen ouders een intake-formulier toegestuurd welke dient als leidraad van het gesprek. Tijdens het intakegesprek worden de succesfactoren op een goede schoolloopbaan in kaart gebracht en samen met ouders besproken. Zijn er twijfels over een succesvolle start dan verkent school samen met ouders de nodige vervolgstappen. Op basis van gegevens uit het intakegesprek wordt de toekomstige leerling op papier geplaatst in één van onze kleutergroepen. Circa twee maanden voor de eerste schooldag worden ouders door de leerkracht benaderd voor het maken van ‘wen’- afspraken.

Tussentijds overstappen

Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken naar ons kindcentrum, hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Tijdens dit gesprek worden ouders ingelicht over onderstaande standaardprocedure bij een tussentijdse overstap: Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school. Nadat ons kindcentrum is ingelicht neemt de intern begeleider van De Vlinderslag contact op met de ‘oude’ school. De Vlinderslag maakt intern op basis van de informatie van ouders, de ‘oude’ school en eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is.

 

 

Wat mag ik verwachten

De volgende aspecten spelen bij een rol bij de aanmelding:

  • Groepsgrootte. De school hanteert een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. per groep. 
  • De onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling
  • De onderwijsbehoefte van de beoogde groep 

De afweging

De uitkomst van deze afweging wordt met ouders besproken. In een enkel geval komt het voor dat er op voorhand besloten moet worden dat de school niet in staat is om de onderwijsbehoefte van aangemelde leerling te kunnen bedienen. Een overstap kan alleen gemaakt worden aan het begin van een nieuw schooljaar (na de zomervakantie). In een uitzonderlijk geval wordt er gezamenlijk gekeken naar een ander startmoment. Uiteraard geldt dit niet in geval van verhuizing. Als blijkt dat De Vlinderslag niet de onderwijsplek voor uw kind kan bieden, zal de school ondersteunen bij het zoeken naar een passende plek elders. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat dit zorgvuldige onderzoek naar een kansrijke overstap enige tijd vraagt. De school houdt hiervoor de wettelijke termijn van 6 weken aan. Voor het verstrijken van het einde van deze termijn geeft de school uitsluitsel over het wel of niet kunnen starten op De Vlinderslag. We hechten er veel waarde aan om geïnteresseerde ouders er op te wijzen dat een aanmelding minimaal zes weken voor de zomervakantie bij de school binnen dient te zijn. Een latere aanmelding wordt derhalve niet meer in behandeling genomen. 

De school houdt hiervoor de wettelijke termijn van 6 weken aan. Voor het verstrijken van het einde van deze termijn geeft de school uitsluitsel over het wel of niet kunnen starten op De Vlinderslag. We hechten er veel waarde aan om geïnteresseerde ouders er op te wijzen dat een aanmelding minimaal zes weken voor de zomervakantie bij de school binnen dient te zijn. Een latere aanmelding wordt derhalve niet meer in behandeling genomen. 

Indien er geen plek in de beoogde groep voor het nieuwe schooljaar is dan kunt u rekening houden met de volgende twee punten:

·         Ouders worden gebeld indien er in de periode van 6 weken tot aan de zomervakantie plek ontstaat (denk aan verhuizing, doubleren, verwijzing, overstap ed.).

·         Voor aanmelding het schooljaar daarop dient opnieuw ingediend te worden. De aanmelding komt dus automatisch te vervallen. Gegevens worden niet bewaard.

Schooljaar 2023-2024


Een groep zit mogelijk vol door een combinatie van het aantal leerlingen en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in een betreffende klas. Dit betekent dat 30 leerlingen in één klas niet altijd mogelijk is. Is de groep vol, dan worden nieuwe aanmeldingen zorgvuldig bekeken en indien mogelijk op de wachtlijst geplaatst.

 

Is er plek? Hieronder het overzicht groepsgrootte dd. januari 2024

 

Schooljaar 2023-2024

Groep 1 

 

 Nog een aantal plekken beschikbaar

Groep 2

 30 lln: vol op aantal

Groep 3

 27 lln: vol op aantal

Groep 4

 27 lln: vol op aantal

Groep 5

 27lln: vol op aantal

Groep 6

 27 lln: vol op aantal

Groep 7

20 lln: eventueel plek voor leerlingen zonder exta onderwijsbehoeften. Reeds aanwezige individuele en groepsgerelateerde hulpvragen liggen hieraan ten grondslag. 

Groep 8

28 lln: vol op aantal

 

Opmerkingen bij groepsgrootte schooljaar 2023-2024

- Voor de groepen 1-2 zijn geen kindplaatsen meer beschikbaar. Is uw kind na oktober 2019 geboren, dan zijn er nog plaatsen beschikbaar.  - Het is aan te raden om uw kind te plaatsen op de wachtlijst. Verhuizingen en dubbele aanmeldingen kunnen voor verandering zorgen als het gaat om een plekje in groep 1-2. - Voor de groepen 3 tot en met 8 kunnen kinderen aangemeld worden en afhankelijk van beschikbare plekken (na intakeprocedure) kunt u uw kind op de wachtlijst plaatsen. - Afspraak over de wachtlijst; op datum van aanmelding (via aanmeldingsformulier) wordt de lijst opgeteld en bijgehouden. De wachtlijst wordt beheerd door de administratief medewerkster van Vlinderslag. - We verwachten in de loop van de maand juni 2024 de groepsindeling voor schooljaar 24-25 te kunnen publiceren. Daarna is de Medezeggenschapsraad aan zet. Na het advies van de MR en het team plaatsen we de tabel met de groepsindeling inclusief aantallen op deze website.

- Een eventuele overstap lopende het schooljaar kan bij uitzondering gemaakt worden na de kerstvakantie.

 

Grenzen aan onze zorg

 Zit uw kind eenmaal op school dan zullen alle medewerkers hun uiterste best doen om het onderwijs en de opvoedingsbegeleiding optimaal te verzorgen. U kunt er op rekenen dat wij alles op alles zetten om uw kind aan het einde van De Vlinderslag-tijd met de grootst mogelijke kansen op succes het voortgezet onderwijs in laten gaan. Over het algemeen verlopen deze Vlinderslag-jaren naar verwachting, succesvol en in goede harmonie.  Echter in een enkel geval komt er zand in de motor en lopen leerling, ouders en/of school tegen grenzen aan. Grenzen van zorg en begeleiding. Bent u vooraf nieuwsgierig naar de grenzen die de school hanteert, bekijk dan hier het schoolondersteuningsprofiel van Vlinderslag.  Op één van de laatste bladzijde van dit document geeft de school onder het kopje ‘grenzen aan onze zorg’ tekst en uitleg.

 

Aanmelden

Voor aanmelden, informatie en/of een rondleiding, mail naar info.vlinderslag@meerkring.nl U kunt ook het contactformulier op de home pagina gebruiken. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl