Onderwijs

Voor ons is opbrengstgericht werken de invalshoek om het maximale uit ieder kind te halen. Door bewust, systematisch en cyclisch te werken, streven we naar maximale eindopbrengsten. Bij opbrengsten gaat het met name om:

 • Cognitieve resultaten van leerlingen (taal, rekenen);

 • Sociaal-emotionele resultaten (De Vreedzame School);

 • Tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. De vorderingen van leerlingen worden hierbij door de leraren systematisch gevolgd. Op Vlinderslag gebruiken we een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de leerling-prestaties. We brengen de effecten van de zorg regelmatig in kaart en evalueren de kwaliteit van de opbrengsten en het onderwijsproces;

 • Ontwikkeling in waarden en normen kiest Vlinderslag ervoor om kinderen een duidelijke structuur te geven waarin het normen- en waardesysteem ontwikkeld wordt. We gebruiken in alle groepen voor alle kinderen de methode "De Vreedzame School". Hiermee ontwikkelen we sociale vaardigheden en leren we kinderen om te gaan met conflicten. Wij zoeken daarbij nadrukkelijk contact en communicatie met ouders. Verder legt de school sterk de nadruk op het ontwikkelen van de basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen en schrijven. We vinden een goede sfeer en veiligheid in de school, in de klas en op het speelplein noodzakelijk om tot goede prestaties te komen. De leerkrachten moeten het voorbeeld geven door positief, stimulerend en correct tegen de kinderen en de ouders te zijn. Wij verwachten dat ook van de kinderen, de ouders en alle mensen die in onze school actief zijn;

 • Motorische ontwikkeling. In de kleutergroep worden verschillende activiteiten gedaan om de grove en fijne motoriek te ontwikkelen. We gebruiken verschillende methoden om met een breed aanbod aan activiteiten aan de doelen te werken;

 • Ontwikkeling van creativiteit. Onder de expressievakken verstaan wij de vakgebieden muziek, tekenen, handenarbeid en drama. Elke week worden er door de groepsleerkracht teken- en/of handenarbeidlessen gegeven. De basis voor deze lessen is onze methode ‘Moet je doen’. De lessen worden aangevuld door de inkoop van professioneel aanbod. Dit kunnen lessen zijn die worden gegeven door bijvoorbeeld een docent van Muziekschool Amersfoort of het huren van een lessenreeks bij het bureau Kunst Centraal. Daarbij sterven we er naar dat elke groep minstens één keer per jaar naar een voorstelling en/of tentoonstelling gaat;

 • Taal, schrijven en rekenen. Zoals in onze visie beschreven vinden we het onderwijs in het vak taal erg belangrijk, omdat taal de sleutel tot verdere ontwikkeling is. In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Voor ons schrijf- en rekenonderwijs gebruiken wij verschillende methoden. Deze methoden staan o.a. beschreven in onze schoolgids;

 • Zaakvakken. De zaakvakken worden gescheiden gegeven, maar waar mogelijk in samenhang. Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeersonderwijs wordt gebruik gemaakt van methoden op het niveau van de groep;

 • Computers en technologie. In de groepen 1 tot en met 8 werken de leerkrachten met digitale schoolborden. Bij onze methoden kiezen we software die het lesgeven ondersteunen. Door de invoering van digitale schoolborden, zijn de leerkrachten flexibeler geworden en kunnen ze de leerstof gevarieerder aanbieden. De kinderen werken ook op de computers om werkstukken te maken en presentaties te ontwerpen;

 • Gymnastiek en sport. In alle groepen wordt aandacht aan spel en materiaal gegeven. De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in de gymzaal in de school. De groepen 1 en 2 gymmen hier ook of spelen buiten. Verder nodigen wij kinderen altijd uit tot bewegen. We werken samen met SRO, die buiten de lestijden sportmogelijkheden aanbiedt, zoals de BuurtSportClub voor bovenbouwkinderen en Beweegkriebels voor jongere leerlingen. Verder maken wij een keuze uit de sporttoernooien die georganiseerd worden door de SRO van de gemeente Amersfoort. Ook kunnen de kinderen in de naschoolse activiteiten voor verschillende sportactiviteiten kiezen;

 • Levensbeschouwing en godsdienst. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 volgen de lessen Wereldreligies (Vreedzame school). Vanuit neutraal perspectief krijgen de kinderen lessen aangeboden over het: Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme. De groepsleerkracht draagt zorg voor het vanuit neutraal perspectief vertellen van de geloofsovertuigingen. Op Vlinderslag vinden wij het een grote meerwaarde dat kinderen leren van en met elkaar.

   

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl